Gjør bedre beslutninger ved bruk av «AT-Forecast»

Analysetjenester tilbyr en egenutviklet, helhetlig prognosemodell (AT-Forecast) som vil forenkle foretakets budsjettprosess og ORSA (own risk and solvency assessment) prosess samt bidra til bedre beslutningsgrunnlag for strategiske beslutninger i styret.

Modellen bygger på foretakets cash flows per produktgruppe per tegningsår og simulerer resultat, balanse og regulatorisk risikokapital (SCR) i inntil 10 år frem i tid.

Modellen kan også være anvendelig for vurdering og sammenligning av handlingsalternativer, så som

  1. Hvor mye bør vi endre kvoten på reassuranse
  2. Hvordan påvirker ny partner solvensposisjonen

Be gjerne om en demonstrasjon av modellen med foretakets egne data før endelig avtale om leveranse og teknisk support.