Tjenester og produkter

Under Solvens II er forsikringsselskaper underlagt kravet om aktuarfunksjon. Av ulike årsaker er det for mange selskaper hensiktsmessig å utkontraktere hele eller deler av denne funksjonen.

Analysetjenester tilbyr tjenesten som innleid aktuarfunksjon, og innehar denne rollen for en rekke skadeforsikringsselskaper.

Vi tilpasser tjenesten til det enkelte selskapets behov.

Solvens II er et omfattende regelverk som treffer alle deler av forsikringsvirksomheten. Regelverket er delt inn i tre pilarer, der pilar I handler om å kvantifisere risikoen, pilar II handler om å styre og forstå risiko, mens pilar III handler om åpenhet og rapportering av risiko.

Analysetjenester har erfaring med alle de tre pilarene og kan bistå med vår erfaring og kunnskap innenfor flere Solvens II – prosjekter:

 • Beregning av kapitalkrav
 • Verdivurdering av forsikringstekniske avsetninger
 • Bistand til ORSA prosessen
 • Implementering av 2.-linjefunksjonener
 • Styrende dokumenter
 • Kartlegging av datakrav og etablering av en god prosess for rapporteringen
De forsikringstekniske avsetningene består av beste estimat av premie- og skadeavsetninger, samt risikomargin. Avsetningene utgjør en vesentlig del av Solvens II – balansen til selskapet, og metodikk og nivå har derfor betydelig innvirkning på selskapets resultat.

Analysetjenester har betydelig erfaring innen reservering, og har utarbeidet verktøy og modeller som kan benyttes i reserveringsprosessen. Vi tilbyr blant annet prosjekter knyttet til utvikling og uavhengig gjennomgang av selskapenes egne av reserveringsmodeller og prosesser og valg/kjøp av reserveringsløsninger.

For både selger og kjøper av et forsikringsselskap vil en prognose for framtidig kontantstrøm og en nåverdi avledet av dette være et referansepunkt for kjøpesummen. I tillegg vil usikkerhet i estimert kontantstrøm være en viktig indikator for både selgers og kjøpers risiko.

Kontantstrømsprognoser og estimering av usikkerhet i forsikring er sentrale element i forsikringsmatematikken og inngår i Analysetjenesters kjernekompetanse. Vi har bistått selgere og kjøpere i en rekke transaksjoner.

Aktører som ønsker å starte nytt forsikringsselskap må utarbeide konsesjonssøknad som blant annet skal inneholde beregninger av langtidsbudsjett med kapitalkrav, estimater for forsikringstekniske avsetninger, bidrag fra reassurandør etc. Budsjetter og forretningsplaner for presentasjon til investorer må også utarbeides.

Analysetjenester har utført flere slike oppdrag, både alene og sammen med våre samarbeidspartnere. I tidligere prosjekter har vi utarbeidet modeller for projeksjoner av budsjett og kapitalkrav. Gjenbruk av disse kan spare både tid og kostnader.

For høy eller for lav pris på et forsikringsprodukt er en dårlig løsning både for forsikringsselskapet og for kunden. Ved for høy pris vil kunden velge en annen tilbyder og går dermed glipp av selskapets gode produkt og service, samtidig som selskapet går glipp av nødvendige inntekter for å dekke faste kostnader. Ved for lav pris vil selskapet ha større kostnader enn inntekter, og kunden vil få en dårligere sikkerhet for at selskapets forpliktelser vil oppfylles.

Vi i Analysetjenester drøfter gjerne med dere styrker og svakheter ved dagens prising – både prisbeløp og selskapets interne prosess for å komme fram til beløpet, herunder datafangst, rapportering, analyser, IT-løsninger, endringsprosess, etc.

Gjenforsikring er et viktig element i skadeforsikring. En god gjenforsikringsløsning kan bidra til å skape stabile resultater, redusere eksponering mot katastrofehendelser og beskytte egenregningen.

Det er likevel tilfellet at mange selskap kunne forbedret sitt resultat betydelig ved en endring i gjenforsikringsstrukturen, enten ved å redusere andel gjenforsikring, øke den, eller rett og slett ved bare å endre sammensetningen.

Analysetjenester tilbyr en simuleringsbasert gjennomgang av selskapets gjenforsikringsstruktur, med formål å finne en løsning som gir nødvendig risikoreduserende effekt men som samtidig i størst mulig grad optimaliserer selskapets forsikringstekniske resultat.

Alle Analysetjenester sine aktuarer / konsulenter har fullført en minimum femårig universitetsutdanning innenfor matematikk/statistikk. Denne kompetansen gjør oss godt egnet til å utføre andre analyseprosjekter både innenfor og utenfor forsikring. Som eksempel på analyseoppdrag vi har erfaring fra nevnes:

 • Due diligence
 • Risikomodellering
 • Avvikling av forsikringsselskap
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Markedsanalyser
 • Svik og svindel
 • Etc.

La oss hjelpe deg!

Kontaktdetaljer

Samarbeidspartnere

Analysetjenester samarbeider med en rekke mindre konsulentselskaper både i og utenfor Norge. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby våre kunder mer kapasitet og et bredere faglig tilbud.


SolvencyTool

SolvencyTool er en dansk softwareleverandør som blant annet har utviklet et software for kapitalkravsberegninger og rapportering under Solvens II. Analysetjenester har en samarbeidsavtale med SolvencyTool og leverer support til kunder av deres Solvens II løsning.
www.solvencytool.com

Beltios P&C

Beltios P&C er et tysk aktuarkonsulentselskap med betydelig erfaring fra prosjekter knyttet til aktuarfunksjonen, reservering, prising/tariffering, internmodeller for kapitalkravsberegninger, reassuranseoptimering, Solvens II. Samarbeidet med Beltios P&C består i kompetanseutveksling og ressursutveksling ved behov. www.beltios.com


Marcuson Consulting

Marcuson Consulting er et aktuarkonsulentselskap fra UK. Selskapet har særlig kompetanse knyttet til reservering, validering og utvikling av interne kapitalmodeller, prising, risikostyring og fusjoner og oppkjøp. Samarbeidet med Marcuson består i kompetanseutveksling og ressursutveksling ved behov.
www.marcuson.co